Official opening of Samfunnssentralen

NÆRINGSLIVET NYSATSER PÅ SOSIALE ENTREPENØRER

Fem sosiale gründere har akkurat flyttet inn i nyvinningen «Samfunnssentralen» på Eiganes i Stavanger. Miljøet er skapt av investorselskapet TD Veen AS. Satsningen på sosialt entreprenørskap fra næringslivets side har derved tatt nye steg.

Jakten etter spennende samfunnsprosjekter startet i 2013. TD Veen AS gjennomførte en nøye utvelgingsprosess.De fem som ble valgt har hver sine løsninger på store og viktige samfunnsutfordringer (se presentasjon under). Dette initiativet viser at sosialt entreprenørskap og næringsliv inngår nye former for tette relasjoner. Dette er i tråd med Obamas anbefalinger for å løse USAs sosiale utfordringer. Obama anbefalte næringslivsledere å knytte sterke bånd til gründere med sosiale løsninger, som organiserte seg ut fra modellen om sosialt entreprenørskap. Mange land har satset betydelig på denne modellen. Mer enn det Norge har.

Sosialt entreprenørskap har vist seg å være en levedyktig modell, fordi den bruker virkemidler fra forretningsverdenen for å bidra til å løse samfunnsutfordringer. Derved bygges bedriften opp ut fra en bærekraftig økonomisk forretningsmodell, men med en non-for-profitt bunn. Sosialt entreprenørskap knyttes ofte opp til sosial innovasjon, da slike bedrifter ofte bedriver produkt- og tjenesteinnovasjon.

Eksempler på kjente sosiale entreprenører er fredsprisvinneren Muhammad Yunus, grunnleggeren av Grameen Bank som driver med mikrofinans, Sal Khan i Khan-akademiet som har spredt matematikk-undervisning i en helt ny drakt til hele verden, og skøyteløperen Johan Olav Koss med organisasjonen «Right to play». I Norge har blant annet næringslivslederne Anlov P. Mathiesen og Johan H. Andresen jr. bidratt til å gjøre begrepet kjent.

Huset som tidligere var en del av Røde-kors-eiendommen og som huset Astma-barnehagen, ble kjøpt av investorfirmaet TD Veen AS for 2 år siden. Det skal nå bli et co working space for sosiale entreprenører. TD Veen AS er dannet av Skagen-gründer Tor Dagfinn Veen og hans familie. Selskapet tar investeringsbeslutninger ut i fra påstanden om at investeringen er god først når den også gagner samfunnet.

SOSIALE ENTREPENØRER MED NYE SAMFUNNSLØSNINGER

Det har vært stor interesse for å få en plass i Samfunnssentralen. Disse fem gründerne ble valgt ut i fjor høst.

Aktivitetsdosetten

Ikke alle liker trekkspill og bingo! Aktivitetsdosetten er en metode som sikrer beboere ved sykehjem aktiviteter tilpasset deres interesser og behov. Gjennom kurs og aktivitetsmateriell øker Aktivitetsdosetten helsemedarbeideres kompetanse og ansvar innen pleie og forbedrer eldreomsorgen. Aktivitetsdosetten er laget med brukerstyring i fokus og involverer pårørende som en ny ressurs. Aktiviteter kan virke som medisin og det har en helsebringende effekt når de gjøres systematisk uke etter uke. Det er livskvalitet satt i system. Se aktivitetsdosetten.com.

 

Presenter

Nær 700.000 nordmenn står utenfor arbeidslivet og andelen unge uføre har økt betydelig. Det finnes mye forskning om hvilke tiltak som er effektive i forhold til å redusere dette frafallet, men denne kunnskapen er i dag lite tilgjengelig og sjelden i bruk. For å bedre muligheten til å kunne delta i skole og arbeidsliv jobber Presenter for flere kunnskapsbaserte beslutninger i helse- og velferdstjenestene, i politikken og i arbeidslivet. Gjennom å velge gode og effektive tiltak kan flere delta i skole og arbeidsliv. Presenter har fem hovedkonsepter; P-portalen, P-akademiet, P-databanken, P-franchisen og P-forskerbloggen.

 

Tillitsperson

Tillitsperson skal kurse frivillige til å bli tillitspersoner for brukere av det offentlige hjelpeapparatet som av ulike årsaker har vanskelig for å nyttiggjøre seg tjenestene det offentlige tilbyr. Tillitspersonene skal bistå brukerne i å sikre rettighetene sine samt overholde forpliktelser og på denne måten effektivisere og trygge samhandlingen mellom bruker og det offentlige systemet. Prosjekt Tillitsperson er en del av Kirkens Bymisjon Stavanger.

 

Ville Veier

Ville Veier er for personer som har vært utenfor ordinært arbeidsliv eller utdanning over lengre tid. Gjennom helsefremmende arbeid med kreative uttrykksformer som metode tilbyr Ville Veier en arena for mestring, personlig vekst og ny læring med et helhetlig fokus. I Ville Veier får deltakerne arbeide med mestringsprosesser individuelt og i gruppe over tid. Gjennom ulike skapende prosesser får deltakerne oppdage og utforske egne iboende ressurser, talent og uttrykk. I denne prosessen skapes vekst og endring på flere nivå som styrker den enkeltes personlige, sosiale og arbeidsmessige kompetanse, der målet er å komme ut i meningsfylt arbeid.

 

Kjør for livet

Kjør for livet er et tilpasset fritidstilbud for barn og unge i utenforskap. Kjør for livet bruker action, adrenalin, motor og motorsport som interessevekkere for å gi barn og unge en opplevelse av å være en del av et team hvor samhold, mestring og engasjement er sentralt. Gjennom å delta på en Kjør for livet-klubb, får det enkelte teammedlem være en del av en gjeng som jobber og deltar på aktiviteter og samlinger som inspirer og motiverer. Kjør for livet er for alle som ikke passer helt inn i, eller får godt nok utbytte av tradisjonelle fritidsaktiviteter. Kjør for livet samarbeider tett med skole, barnevern og foreldre for å gi barn og unge en ny mulighet til å skape sin egen fremtid.

Facebook Twitter