Sirkulære verdikjeder er en forutsetning for bærekraftig forbruk og produksjon

Omstillingen til et lavutslippssamfunn krever grønne arbeidsplasser og forretningsmodeller. Med sirkulær økonomi utnyttes ressursene mer effektivt og på en måte som gjør at minst mulig går tapt. Gjennom reparasjon, ombruk og gjenvinning kuttes klimagassutslipp samtidig som naturmangfold vernes.

Løsninger som bidrar til lavere ressursbruk og økt verdi, samtidig.